Jeżeli chcesz wspomóc Nasz Warsztat, prosimy o wpłatę na konto:

Bank Spółdzielczy
46 9206 1022 0000 0127 2001 0003
(...więcej o pomocy...)

 

                                                                                                                                                               

Warsztat Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim działa od 01.03.1995r. z inicjatywy Zarządu Miasta i Gminy Stoczek Łukowski. W powstanie Warsztatu Terapii Zajęciowej  zaangażowały się ówczesne władze miasta i gminy Stoczek Łukowski reprezentowane wtedy przez Burmistrza Pana Janusza Króla oraz władze wojewódzkie tj. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Siedlcach reprezentowany przez Pana Andrzeja Okunia.

Miasto Stoczek Łukowski posiadało odpowiedni lokal po byłej izbie porodowej, więc władze miasta szukały  pomysłu aby to spożytkować. Ponieważ zaczęły powstawać w kraju Warsztaty Terapii Zajęciowej zaciekawiła władze miasta ta nieznana nikomu forma pracy z osobami niepełnosprawnymi i  postanowiono utworzyć ten ośrodek w Stoczku Łukowskim. Środki na utworzenie oraz wyposażenie warsztatu pozyskano z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych z Warszawy.

Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 1992 roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania W.T.Z.

W warsztacie realizowane są zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia- na miarę indywidualnych potrzeb.

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez:

1.ogólne usprawnianie

2.rozwijanie umiejętności, w tym wykonywanie czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej

3.przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach

4.rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy

5.rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjecie pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub indywidualnej pracy zarobkowej.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii przygotowanym dla uczestnika przez Radę Programową Warsztatu.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim rozpoczynał swą działalność od 20 uczestników i czterech pracowni: plastycznej, krawieckiej, gospodarstwa domowego i usprawniania fizycznego. Uczestnicy byli wtedy przyjmowani na zasadzie posiadania orzeczeń KIZ z I lub II grupą inwalidzką i wpisem  „żadna praca” i przywożeni byli z terenu miasta i gminy Stoczek Łukowski.

Od 2003r. warsztat znacznie się rozwinął, powstały cztery dodatkowe pracownie a uczestnicy dowożeni są na zajęcia terapeutyczne także z ościennych gmin. Obecnie do warsztatu dowożone są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. W zajęciach bierze udział 40 osób z terenu miasta i gminy Stoczek Łukowski oraz z terenu gminy Stanin i Wola Mysłowska, jest to nasz bardzo duży sukces . Warsztat Terapii Zajęciowej w Stoczku posiada osiem pracowni: plastyczną, krawiecką, gospodarstwa domowego, usprawniania fizycznego, stolarską, wikliniarską, komputerową i ogrodniczą. Bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi pracuje ośmiu instruktorów, psycholog, muzykoterapeuta, prowadzone są zajęcia tańca, śpiewu i działa koło teatralne. Każdego roku organizowany jest wyjazd na turnus rehabilitacyjny gdzie uczestnicy mogą korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych takich jak: hydromasaż, laseroterapia, zajęcia w basenie, gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, jonoforeza, masaż leczniczy.

W warsztacie organizowane są także wycieczki jedno lub kilku dniowe gdzie uczestnicy mogą podziwiać krajobrazy i architekturę miast a także uczą się zaradności i uspołeczniania.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Soczku Łukowskim bierze także czynny udział we wszystkich imprezach integracyjnych organizowanych na terenie miasta i gminy Stoczek Łukowski jak również organizowane są wyjazdy na zawody sportowe do zaprzyjaźnionych warsztatów np. Sochaczew, Łuków, gdzie nasi uczestnicy zajmują zaszczytne miejsca.

Warsztat organizuje często wyprzedaż prac wykonanych przez uczestników warsztatu dla mieszkańców Stoczka Łukowskiego i okolic a także aukcje wewnętrzne dla zaproszonych gości i rodziców z których cały dochód jest przeznaczony na rehabilitację społeczno-zawodową uczestników (wycieczki, turnusy, spotkania integracyjne).

Niewątpliwie istotną sprawą dla funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej a co za tym idzie pewnym sukcesem była wymiana stolarki okiennej, którą zrealizowaliśmy w ostatnich dniach grudnia 2005 roku.

W najbliższej przyszłości mamy na celu utrzymanie dotychczasowej sytuacji dotyczącej ilości uczestników a nawet zwiększenie ich liczby o ile będzie to możliwe. Będziemy rozwijać integrację i aklimatyzację społeczną.

Niewątpliwie dla funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej istotną sprawą są programy unijne, które obecnie są w fazie analizy a w niedługim czasie mamy nadzieję będą w fazie praktycznego stosowania przez Warsztat Terapii Zajęciowej. Do nich można zaliczyć Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, który jest substytutem programu przewodniego, wzmocnieniem potencjału rozwojowego regionów, zasobów ludzkich i kapitału ludzkiego, którego programem operacyjnym jest zatrudnienie i integracja społeczna.

W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy nawiązać kontakt wykorzystując fundusze strukturalne z Europą Wschodnią np. Ukrainą, Białorusią czy Europą Zachodnią poprzez inne tego typu placówki tam działające.